משלוח אקספרס
לכל ישראל

שירות מכל הלב
לכל הלקוחות

שירות לקוחות
זמין כל היום

מעבדות וסניפים
בפריסה ארצית

תקנון מועדון לקוחות רשת טאצ’ TOUCH:                                                   

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של רשת טאצ’ TOUCH(להלן: “המועדון” או “מועדון מתנות” או “מועדון הלקוחות” או “מועדון BFF”).
 2. רשת טאצ’ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן, מעת לעת, את תנאי מועדון הלקוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. בהצטרפותו למועדון מסכים הלקוח לתנאי המועדון, ובכלל זה לתנאי תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.

הצטרפות למועדון וחברות בו

 1. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בין היתר במילוי טופס דיגיטלי בקשה בחנויות רשת טאצ’ או באמצעות לינק או אתר לקבלת הלקוח כחבר במועדון.
 2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לסרב להאריך את חברותו של חבר מועדון, וזאת מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד, ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה כאמור.
 3. תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות או ממועד חידוש חברות קיימת במועדון (לפי העניין) ולתקופה של שנה בלבד (12 חודשים(. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
 4. חבר במועדון: כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה אשר נרשם/הצטרף למועדון, מילא ואישר טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.                *מצטרפים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. אחריות זו חלה עליהם ועליהם בלבד.
 5. הצטרפות למועדון הינה חינמית עד שרשת טאצ’ תחליט אחרת.

התשלום עבור החברות במועדון (הצטרפות או חידוש, לפי העניין)  יהיה במזומן או בכרטיס אשראי. החברה רשאית לאשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת, כי ניתן יהיה לשלם עבור החברות במועדון (הצטרפות או חידוש, לפי העניין) ובכל מקרה, עלות הצטרפות או חידוש למועדון תהא במחיר מלא, ללא הנחות. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים. המבצעים הקיימים בחנויות הרשת אינם חלים על דמי החברות במועדון.כרגע חברות במועדון הינה חינמית.

 1. הרשת שומרת לעצמה הזכות להגדיל ו/או להקטין את דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם,והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל בין היתר את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מס’ טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, אישור והסכמה לקבלת מידע שיווקי באמצעי התקשורת השונים על ידי החברה ו/או מי מטעמה. פרטי חברי המועדון יישמרו במדיה הדיגיטלית/בכתב/קופה/ענן על פי החלטת החברה מעת לעת. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה. יודגש כי לא ניתן להצטרף למועדון ללא מילוי הפרטים האישים שהוזכרו בסעיף זה.
 3. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים.לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות של המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי של הלקוח.
 4. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה בין היתר לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון, פעולות שיווק ופרסום של המועדון ו/או של החברה ו/או של רשת טאצ’  TOUCHו/או /חברות/עסקים שיופעלו על ידי הרשת/חברה, וכן פעולות שיווק ופרסום של צדדים שלישיים אחרים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS), פניה באמצעות דואר ישראל וכיו”ב.
 5. למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב-1982 והוראות כל דין אחר, אישור הלקוח באמצעי דיגיטלי(מילוי ולחיצה על כפתור שלח) / חתימת הלקוח על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, תהווה גם הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים ושיווקיים של המועדון ו/או של החברה ו/או של רשת טאצ’ TOUCHו/או של חברות/עסקים אחרים המופעלים ו/או שיופעלו על ידי החברה ו/או של צדדים שלישיים אחרים, לרבות הודעות בדבר מבצעים, מכירות ,מכירות מוקדמות לחברי המועדון, הטבות נוספות וכיו”ב. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS), פניה באמצעות דואר ישראל, גישה ישירה ללקוח בזמן שהותו באחת מחנויות רשת טאצ’ וכל אחת מדרכי ההתקשרות האפשריות.
 6. יובהר כי כל מידע אודות חברי המועדון יחשב לקניינה של החברה, וחברי המועדון מוותרים בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 7. כל חבר רשאי לדרוש מהחברה, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.
 8. בנוסף, רשאי חבר המועדון לדרוש מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור הפרסומי והשיווקי של החברה ו/או של המועדון.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של30 יום שתפורסם בדרך שתקבע החברה.
 10. חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות רשת טאצ’ויחתום על בקשה לביטול החברות במועדון. ביטל החבר את החברות במועדון טרם שחלפו שבועיים מהמועד שבו הצטרף למועדון או מהמועד שבו חידש את חברותו – יהיה חבר המועדון זכאי לקבלת סכום דמי החבר ששילם בגין הצטרפות/חידוש כאמור, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו (כפי שישתנו מעת לעת). ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות/חידוש כאמור, אינו מזכה בהשבת דמי החבר.

השימוש בכרטיס המועדון

 1. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, אלא כמפורט בסעיף זה להלן. יודגש,כי הטבות כרטיס המועדון יינתנו בכפוף להצגת כרטיס המועדון ותעודת הזהות של בעל הכרטיס (לרבות הספח, במקרה הצורך). הזכאים לשימוש בכרטיס הינם: חבר המועדון, בן/בת זוגו (ידועים בציבור ידרשו להציג מסמך המוכיח את הקשר בינם לבין חבר המועדון), ילדיו עד גיל 21 (בכפוף להצגת התעודה המזהה ו/או הספח).
 2. החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 3. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לחברה באופן מיידי.
 4. החברים במועדון יהיו זכאים להטבות שונות כפי שיוחלט על ידי החברה מעת לעת, והכל כפי שתודיע החברה מעת לעת. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את ההטבות שיוקנו לחברי המועדון, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 5. החברות במועדון לא תקנה הטבות ברכישות מוצרי רשת  באתר האינטרנט של הרשת.
 6. השימוש בכרטיס המועדון (ובכלל זה קבלת ההטבות בגינו) מותנה באמירת פרטי החבר/ת מועדון או בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס או הזכאי לעשות בו שימוש, כמפורט בסעיף 18 לעיל,ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
 7. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי רשת טאצ’ או ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
 8. במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט רשת טאצ או להנפיק לחבר כרטיס נוסף, הנפקת כרטיס הנוסף תחויב בסך של 20 ₪.

מימוש הטבות לחברי המועדון

 1. החל ממועד ההצטרפות למועדון תינתן ללקוח/ה הזכות לצבור נקודות ברוב המחלקות המוגדרות מראש בתוכנת SIMPY CLUB , למהן הסר ספר לא על כל המוצרים/שירותים הנמכרים ברשת יש צבירה.

חלוקת הצבירה עובדת בנוסח של צבירה 10% אביזרים ו2% תיקונים/מעבדת תיקונים.

הצבירה לא כוללת: סמארטפונים, טאבלטים, הטענת שיחות וסימים, צירופים לרשתות סלולר, מסכים, רמקולים  AIRPODS ,JBLאוזניות ,מוצרי XIOAMI וכל מוצר שתחת מחלקת כללי,מבצעים,הטבות.

רשת טאצ’ TOUCH שומרת לעצמה את הזכות לשנות/לבטל הטבות אלו בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

ניתן לממש נקודות עד 50% מסה”כ הנקודות הקיימות בצבירה. בחירת מתנות מהקטלוג בלבד במידה ונצברו מספיק נקודות.

הטבת יום הולדת: החל ממועד ההצטרפות למועדון תינתן ללקוח/ה הזכות לקבל 30% הנחה בחודש יום הולדת בלבד ורק על אביזר 1 (אחד) בלבד, ולא כוללת את המוצרים שנזכרו בסעיף 28.

 1. חברי המועדון יקבלו מעת לעת הטבת יום הולדת, כפי שיפורט לחברי המועדון בדרך בה תבחר החברה. רשת טאצ’ TOUCH שומרת לעצמה את הזכות לשנות/לבטל הטבה זו. מימוש הטבת יום ההולדת מותנית בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף, תעודה מזהה ושובר ההטבה המקורי כפי שנשלח לחבר המועדון.
 2. מצטרף חדש למועדון אשר הצטרף בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי להטבת יום ההולדת כאמור לעיל, החל מהשנה העוקבת למועד הצטרפותו.
 3. רשת טאצ’ TOUCH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה, לרבות את אופן הענקתן ו/או מימושן, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 4. רשת טאצ’ TOUCH שומרת לעצמה את הזכות להגביל רכישת חלק ממוצריה, עם או בלי הנחות מועדון, באמצעי תשלום מזומן או אשראי בלבד.
 5. החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים.
 6. במסגרת רכישה ברשת טאצ’ כתוצאה משיתופי פעולה באמצעות אמצעים דיגיטלים להלן אפליקציות ו/או הנחות קבועות מחירים קבועים, לא תיהיה צבירת נקודות והטבת יום הולדת תיהיה תקפה מהמחיר המלא בלבד.
 7. חבר המועדון יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של החברה. מובהר כי חובת עדכון בדבר שינוי בפרטי הלקוח כגון: כתובת, טלפון וכו’ מוטלת על חבר המועדון ועליו בלבד.
 8. חבר מועדון החש עצמו נפגע בכל הקשור לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה ו/או מהחברות במועדון, רשאי לפנות במייל לרשת טאצ’ TOUCH4PHONES@GMAIL.COM , החלטת מחלקת שירות הלקוחות שתינתן בתוך כ-14ימי עבודה, מרגע שקיבלה לידיה את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 9. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים מעת לעת לגבי ימי מכירה מיוחדים,מבצעים, מכירות מוקדמות לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת טאצ’ TOUCH.
 10. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 11. רשת טאצ’ TOUCH שומרת לעצמה את הזכות לבחור ו/או לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את דרכי מסירת העדכונים בדבר המבצעים וההטבות, וזאת בכל דרך שהיא, בין היתר, הודעותSMS , דואר, דואר אלקטרוני, טלפונית וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

מידע ופרטים

 1. מועדון המתנות של רשת טאצ מנוהל על ידי חברת SIMPLY CLUB מועדוני לקוחות מתקדמים.

שונות

 1. ידוע לחברי המועדון כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי החברה מעת לעת.
 2. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי ו/או עדכון התקנון – יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת בסניפי הרשת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 6. רשת טאצ’ ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהצטרפות או אי הצטרפות למועדון ולתקנון זה. כל אדם המצטרף למועדון או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את רשת טאצ’ TOUCH, המועדון ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין במועדון ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך במועדון ללא יוצא מן הכלל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל חבר או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו  את חבר המועדון בכל סעד או זכות או תרופה
 7. חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהדיוור תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. רשת טאצ’ ו/או המועדון אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחבר המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 8. במעמד רכישת מוצרים לא תתאפשר לחברי המועדון קבלת הנחות ו/או מבצעי מועדון בעת שימוש באמצעות בכרטיסי הנחה  ו/או תווים מכל סוג שהוא (אלא אם נאמר אחרת על ידי החברה), לרבות כרטיסי “רב תו”, “תו הזהב”, “חבר” וכו’.הרשת תהיה רשאית לשנות מעת לעת את רשימת אמצעי התשלום הזכאים להנחות ומבצעי מועדון.
 9. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת ממנו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בהקשר לתקנון זה ו/או למועדון ו/או לכל תביעה ו/או הליכים הנובעים בהם תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
 10. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
×
×

עגלת קניות